PATIENTUNDERSØGELSER

I sundhedsvæsnet interesserer man sig i stigende grad for patienternes perspektiv på sundhed, sygdom, behandling og forebyggelse. AnthroConsult er specialiseret i at undersøge patientperspektivet kvalitativt og anvendelsesorienteret.

MEDICINSK TEKNOLOGIVURDERING (MTV)

En medicinsk teknologivurdering (MTV) kan indeholde et patient/borgeraspekt, som sigter på at afdække, hvordan brugerne af en teknologi forholder sig, eller antages at ville forholde sig, til denne.

| Hvordan opfattes den sygdom, som teknologien er rettet mod?
| Hvordan opfattes andre/eksisterende teknologier rettet mod samme sygdom?
| Hvilke fordele og ulemper vurderes teknologien at have?
| Hvor og hvordan bør teknologien implementeres for at sikres bedst effekt?
| Hvilken organisatorisk ramme bør der være omkring teknologien?

var på spørgsmål som disse kan medvirke til at sikre en optimal indførsel af relevante medicinske teknologier og arbejdsgange i sundhedsvæsenet. Således kan der tages højde for både fagprofessionelle og brugeres præferencer og behov.

HELBREDSRELATERET LIVSKVALITET

Tilrettelæggelsen af et behandlings-, kontrol- og rehabiliteringsforløb bør inkludere en undersøgelse af patienternes sygdomserfaringer og behov. Gennem kvalitative metoder kan AnthroConsult undersøge patienters

| Sygdomsopfattelser og -erfaringer
| Helbredsrelaterede livskvalitet: Hvilke områder af hverdagen påvirkes af sygdommen og hvordan
| Præferencer i forhold til støttebehov, kommunikation/information og forløb

Viden om patienters helbredsrelaterede livskvalitet kan medvirke til innovation af patientforløb og øge sundhedsprofessionelles viden om de samlede fysiske, psykiske og sociale følger af en sygdom.

SUNDHEDSADFÆRD OG BESLUTNINGSTAGNING

Hvorfor handler vi, som vi gør i forhold til sygdom og sundhed? Hvornår følger vi sundhedsmæssige anbefalinger? Hvornår og hvorfor gør vi ikke? Hvilke sociale og kulturelle faktorer påvirker folks sundhedsadfærd- og beslutninger? Sådanne spørgsmål er vigtige at besvare, når man vil forstå baggrundene for, at medicinske teknologier anvendes, ikke anvendes eller fejlanvendes, som de gør. AnthroConsult undersøger eksempelvis:

| Holdninger til vacciner (drivers & barriers)
| Compliance
| Deltagelse i kontrolforløb
| Egenomsorg
| Forebyggelse

KOMMUNIKATION

Kommunikation kræver et grundigt kendskab til modtageren. Inden for sundhedsområdet gælder dette for

| Den nære kommunikation mellem sundhedsprofessionelle og patienter/borgere
| Den brede information og oplysningskampagner fra sundhedsmyndigheder til befolkningen eller fra interesseorganisationer/patientforeninger til deres målgruppe

Med afsæt i undersøgelser af borgere og patienters perspektiv kan AnthroConsult bidrage til at udforme af målrettet og relevant kommunikation til målgruppen.