MEDARBEJDERDREVEN INNOVATION

ORGANISATIONSANTROPOLOGI & MEDARBEJDERDREVEN INNOVATION

Organisationsantropologien sigter på kvalitativt at undersøge den struktur og den kultur, der kendetegner en organisation. Målet er at afdække de formelle og uformelle normer, som styrer organisationens liv. Det drejer sig både om de incitamentsstrukturer, der påvirker handling og om de værdier, som kan understøtte eller modarbejde forandring.

En virksomhedskultur består af en ledelses strategi, vision, mission og værdier. Under vandspejlet ligger den mere uformelle organisationskultur, der er vokset frem over tid, som et resultat af individers adfærd og socialisering i organisationen. Ideelt bør de to ”kulturer” være sammenfaldende, og i arbejdet mod det mål kan medarbejderne inddrages som en aktiv ressource. En medarbejderbaseret organisationsanalyse kan identificere organisationens styrker og stopklodser og derpå pege på centrale innovationsområder.

I det offentlige er system medarbejderne krumtappen mellem organisationen og borgerne. Medarbejderinddragelse kan danne udgangspunkt for at gentænke forholdet mellem det offentlige og borgerne. I en medarbejderdreven innovationsproces kan medarbejderne spille en central rolle i idéfasen. Samtidigt er deres engagement afgørende for at sikre implementeringen af forandringer i organisationskulturen.

Innovation er ikke et løsrevet teoretisk begreb, men en adfærd hos konkrete mennesker, som sker på baggrund af bestemte motivationer og tænkemåder. Innovation handler om at generere nye ideer og omsætte disse til praksisser og tænkemåder, som har en dokumenteret merværdi.